top of page

!algemene voorwaarden

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst zijn alle werkopdrachten en overeenkomsten onderworpen aan hierna vermelde algemene voorwaarden.

 

Artikel 1. Offertes en prijzen

 • Offertes blijven 30 dagen geldig na de offertedatum. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige.
  De offertes zijn indicatief, niet bindend, en steeds onder voorbehoud van nazicht van de te reproduceren of te zetten documenten. Wanneer in de offerte een kost per dag wordt vermeld, staat 1 dag gelijk aan 8 uur. De prijzen vermeld op de offertes gelden enkel voor de omschreven bewerkingen of aangeboden diensten. Zij zijn aan herziening onderhevig op basis van de stijging van de lonen of de prijzen der grondstoffen.
  Alle vermelde prijzen zijn exclusief 21% btw en exclusief transportkosten en onder voorbehoud van definitieve bevestiging.

 • Offerteprijzen kunnen wijzigen door een creatieve of technische wijziging op vraag van de klant.
  Naast de overeengekomen vergoeding kunnen bijkomende kosten in rekening worden gebracht (bv. font, transport, verzending, importrechten, prints, vertalingen, copywriting, ev. fotografie & stockfotografie, scankosten …).

 • Indien !KoeSt, door het niet tijdig of niet correct aanleveren van materialen door de klant, genoodzaakt is om meer of andere werken uit te voeren, zullen deze extra kosten worden aangerekend aan de klant op basis van het gebruikelijke tarief dat !KoeSt hanteert. Ook als de klant een afwijkende of onjuiste briefing geeft, zullen de kosten voor het meerwerk worden aangerekend.
   

Artikel 2. Leveringstermijn

De leveringstermijn die !KoeSt meedeelt, is louter indicatief. Het overschrijden van de leveringstermijn geeft geen aanleiding om de opdracht of bestelling te annuleren; noch kan deze aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

 

Artikel 3. Klachten

Alle klachten, voor elke dienst, product of facturatie, dienen binnen de vijf werkdagen na oplevering, dan wel datum factuur, per aangetekend schrijven aan !KoeSt te worden meegedeeld. Buiten die termijn, kunnen geen klachten worden aanvaard.

 

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

 • Minimaal 20% voorschot wordt gefactureerd bij bestellingen vanaf 250€, waarna productie wordt gestart. Restsaldo bij levering, met uitzondering van websites. Bij websites factureert !KoeSt 30% bij de bestelling en restsaldo bij oplevering van de website.

 • De facturen zijn steeds betaalbaar ten laatste dertig dagen na factuurdatum op de bankrekening van !KoeSt.
  Bij gebrek aan integrale en tijdige betaling van één of meerdere facturen, heeft !KoeSt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op betaling van interesten aan een interestvoet van 2% per maand op het onbetaalde factuurbedrag vanaf de vervaldatum van de factuur tot datum van algehele betaling. 
  Tevens heeft !KoeSt in geval van niet tijdige betaling recht op betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur.
  Huidig artikel geldt onverminderd het recht van!KoeSt om een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

 

Artikel 5. Rechten van !KoeSt ingeval van niet of niet tijdige betaling

 • Bij gebreke aan betaling op de datum van opeisbaarheid van één of meer facturen, worden alle openstaande, maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling lastens de klant opeisbaar.

 • Bij niet betaling van de domeinnaam en hosting binnen de 30 dagen, heeft !KoeSt het recht om de website of domeinnaam van de klant offline te halen.

 • !KoeSt kan de uitvoering van haar prestaties, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke verwittiging, opschorten in geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag.
  In geval van een aanhoudend in gebreke blijven, kan !KoeSt de overeenkomst van rechtswege beëindigen. In dit geval maakt !KoeSt aanspraak op de afgesproken vergoeding en alle gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werken. 

   

Artikel 6. Logovermelding en eigen promotie

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is !KoeSt gerechtigd om haar logo op of bij het gerealiseerde werk te vermelden. !KoeSt heeft de vrijheid om de opdracht te gebruiken als referentie in haar eigen promotie.


Artikel 7. Gebruik van lettertypes

Indien klanten een bepaald font zelf wensen te gebruiken, dienen zij zelf het font aan te kopen inclusief de rechten volgens het gewenste gebruik. 


Artikel 8. Bewaring

Behoudens voorafgaande overeenkomst is !KoeSt er niet toe gehouden eender welk soort drager waarop of waarin werken zijn neergelegd te bewaren. Wanneer de bewaring is overeengekomen geeft zij aanleiding tot een toeslag berekend op basis van de belangrijkheid van het werk, de duur van de bewaring en de hieraan verbonden extra kosten. Bij schriftelijke aanvraag van de klant kunnen de zaken die het voorwerp uitmaken van de bewaring verzekerd worden waarbij de lasten van de verzekering ten laste van de klant vallen.


Artikel 9. Intellectuele eigendom

 • De klant waarborgt aan !KoeSt dat hij over het recht beschikt om opdracht te geven tot reproductie of drukwerk van alle aangeleverde bestanden, teksten, foto’s … !KoeSt is in geen enkel geval verantwoordelijk voor inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
  De klant neemt desgevallend elke aansprakelijkheid op zich en vrijwaart !KoeSt tegen elke klacht die tegen haar zou worden ingediend en dit zowel in hoofdsom, interesten als eventuele gerechts- en andere kosten.

 • Rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake auteursrechten en intellectuele eigendom blijven alle door !KoeSt uitgevoerde ontwerpen en realisaties haar exclusieve eigendom. Bij vastgestelde schending van het genoemde intellectuele eigendom is !KoeSt gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
   

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud / pand

 • De eigendomsoverdracht en/of het verleende gebruiksrecht van ontwerpen en goederen wordt opgeschort tot de volledige betaling van de bestelling overeenkomstig de algemene verkoopsvoorwaarden.
  Zolang de klant zijn betalingsverplichtingen niet of slechts ten dele nakomt, of anderzijds in gebreke is, is het de klant niet toegestaan om gebruik te maken van de ontwerpen of leveringen die verband houden met de opdracht. In dat geval blijft !KoeSt de rechtmatige eigenaar en kan zij haar rechten doen gelden.

   

Artikel 11. Beëindiging van de overeenkomst door de klant (annulatie of opzeg)

 • Wanneer de klant de opdracht annuleert, dient de klant de afgesproken vergoeding en alle gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werken te betalen.
  Bovendien heeft !KoeSt in dit geval recht op een schadevergoeding voor gederfde winst die wordt vastgelegd op 20% van het geannuleerde deel van de opdracht; behoudens het recht om een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

 • De opzegging dient te geschieden bij aangetekend schrijven. 

 • Bepaalde diensten (zoals domeinregistratie, hosting, onderhoudscontracten voor websites, ...) gelden voor één volledig jaar en worden automatisch verlengd.
  Stopzetting van deze diensten door de klant moet per aangetekende brief, ten laatste 30 dagen voor de jaarlijkse vervaldatum meegedeeld worden. Zoniet is het totale bedrag voor de verlenging verschuldigd.

 

Artikel 12. Beëindiging van de overeenkomst door !KoeSt

Indien de opdracht door !KoeSt wordt geannuleerd wegens een toerekenbare tekortkoming in de naleving van de algemene voorwaarden door de klant, is de klant gehouden tot betaling van de afgesproken vergoeding en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werken. Bovendien heeft !KoeSt in dit geval recht op een schadevergoeding voor gederfde winst die wordt vastgelegd op 20% van het geannuleerde deel van de opdracht; behoudens het recht om een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.


Artikel 13. Gebruik prestaties !KoeSt na voortijdige beëindiging

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de klant niet toegestaan om de hem ter beschikking gestelde ontwerpen/ontwikkelingen te gebruiken.


Artikel 14. Aansprakelijkheid / overmacht

 • Behoudens enig andersluidend beding, is !KoeSt enkel gehouden tot een middelenverbintenis.

  !KoeSt kan onder meer niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 • fouten in het materiaal dat door de klant ter beschikking wordt gesteld

 • misverstanden of fouten in de uitvoering van de opdracht als deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handeling van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, duidelijke en correcte materialen of briefing aan !KoeSt

 • fouten door derden die door de klant zijn ingeschakeld

 • gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijs- offertes van toeleveranciers

 • fouten in ontwerp, drukwerk of website indien de klant zijn goedkeuring heeft gegeven

 • De klant is steeds verantwoordelijk voor de inhoud en illustraties op het ontwerp of drukwerk en de website, en verklaart dat deze onder zijn verantwoordelijkheid gepubliceerd worden.

 • In het geval !KoeSt zich niet zou kunnen beroepen op bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking zal de aansprakelijkheid van !KoeSt  steeds beperkt zijn tot het bedrag van de opdracht.

 • Wanneer !KoeSt, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de opdracht uit te voeren heeft !KoeSt het recht om de opdracht te annuleren door een eenvoudige schriftelijke uitleg aan de klant.
  !KoeSt zal in dat geval geen enkele schadevergoeding aan de klant verschuldigd zijn. Worden onder meer als geval van overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, brand, overstroming, inbeslagname, ziekte en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij !KoeSt of bij één van haar toeleveranciers.


Artikel 15. Vertrouwelijkheid

Zowel de klant als !KoeSt zijn gehouden om de inhoud van de opdracht en de feiten en omstandigheden van hun samenwerking vertrouwelijk te behandelen.


Artikel 16. Nietigheid

Wanneer één van de clausules van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de overige clausules.


Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Alle geschillen vallen onder het Belgisch recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Kortrijk.

bottom of page